• Saffierstraat 59, 2403 XM Alphen a/d Rijn, Lupinesingel 83b, 2403 CM Alphen a/d Rijn
  • 0172 - 422 695
  • 0172 - 422 695

Kinderfysiotherapie

Missie

Onze Praktijk voor Kinderfysiotherapie wil op een plezierige en kindgerichte wijze kwalitatief goede kinderfysiotherapie aanbieden aan kinderen van 0 tot 18 jaar in Alphen aan den Rijn en omstreken.

We werken wetenschappelijk onderbouwd, volgens het SMART principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) en transparant voor kinderen, ouders/verzorgers en verwijzers.

We creëren een prettige werkplek voor de medewerkers waar ruimte is voor persoonlijke groei en tijd voor vakinhoudelijk en informeel contact.

Verwijzers, andere zorgverleners, scholen, peuterspeelzalen en ouders weten ons te vinden. We zijn werkzaam op locaties buiten de praktijk. We zijn meerdere ochtenden aanwezig op ‘de Weerklank’, speciaal onderwijs, cluster 2, en Cardea Jeugdzorg, campus Alphen aan den Rijn waardoor er korte lijnen zijn met de leerkrachten en andere zorgverleners op deze plekken. Naast deze samenwerking zijn er korte lijnen met artsen en paramedici van Basalt Revalidatie Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de consultatiebureaus in de regio en andere paramedici die met kinderen werken in de omgeving.

Binnen de praktijk wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vak kinderfysiotherapie door kennis en vaardigheden te blijven vergaren en deze kennis en vaardigheden te delen met kinderfysiotherapeuten in opleiding en stagiaires. De Praktijk voor Kinderfysiotherapie is verbonden aan Breederode hogeschool te Rotterdam, master Kinderfysiotherapie.

Algemeen

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Ook bepalen we wat het gevolg is van de motorische beperkingen.

De kinderfysiotherapeut heeft na de vierjarige opleiding tot fysiotherapeut een post-HBO-opleiding (Master opleiding) tot kinderfysiotherapeut gevolgd. Tijdens de opleiding kinderfysiotherapie werkt de fysiotherapeut onder supervisie met kinderen om het vak te leren. Na de 3-jarige opleiding is men geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Aanmelding

Een kind wordt door ouders bij ons aangemeld met of zonder een verwijzing van een huisarts, consultatiebureauarts of specialist. Sinds 2006 is het niet meer noodzakelijk om een verwijzing te hebben voor fysiotherapie. Via de “Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie” kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij een kinderfysiotherapeut voor een screening. Ervaart u of bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind een motorisch probleem? Bel gerust om te vragen of wij er iets mee kunnen.

Onderzoek

Na aanmelding bij onze praktijk wordt uw kind ingepland voor een onderzoek. Het onderzoek doen we zo veel mogelijk met twee kinderfysiotherapeuten. De gedachte hier achter is dat je met zijn tweeën meer kan en ziet in de onderzoekstijd. Een van de kinderfysiotherapeuten neemt het onderzoek af en de ander schrijft mee.

Tijdens het onderzoek bepalen we eerst door middel van een vraaggesprek (anamnese) wat precies de hulpvraag is van u of uw kind en eventueel de school. Daarna worden verschillende testen bij uw kind afgenomen en worden de motorische vaardigheden bekeken. Op deze manier kunnen we zien wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. Over het algemeen is een van de ouders bij het onderzoek aanwezig.
De onderzoekstijden vallen voornamelijk onder schooltijden.

Oudergesprek

Na het onderzoek van schoolkinderen plannen we een oudergesprek in. We bespreken dan met een of beide ouders wat we in het onderzoek gezien hebben en wat we voor uw kind kunnen betekenen. Op deze manier kunnen we uw vragen over het onderzoek, de behandeling of kinderfysiotherapie beantwoorden zonder dat uw kind hierbij aanwezig is.

Verslaglegging

Na het onderzoek maken we een verslag met een samenvatting van het vraaggesprek en het onderzoek. Dit verslag wordt naar de huisarts/verwijzer gestuurd, ouders/verzorgers krijgen hier een kopie van. Een kopie van het verslag kan op verzoek van ouders/verzorgers naar de consultatiebureau-arts, school(arts) of kinderarts gestuurd worden. Als een kind naar een specialist gaat, in of na een behandeldperiode, zullen we een verslag aan de ouders meegeven over hoe de behandeling tot dan toe verloopt. Aan het einde van de behandeling maken we een eindverslag dat naar de verwijzer en ouders wordt gestuurd.

Behandeling

Aan de hand van de gegevens uit het vraaggesprek, onderzoek en eventueel het oudergesprek, bepalen we of uw kind baat kan hebben bij kinderfysiotherapeutische begeleiding. Oudere kinderen behandelen we in de praktijk. Zuigelingen behandelen we in de praktijk of aan huis wanneer dit voor het kind of de gezinssituatie logisch is. Daar is een verwijzing van een arts voor nodig.

Inmiddels hebben we ook de mogelijkheid om via beeldbellen te onderzoeken en behandelen. In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn om de behandeling op die manier te laten plaatsvinden.

In overleg kunnen we besluiten om met een gymles, zwemles of handvaardigheidles mee te kijken om zo optimaal mogelijk te behandelen of advies te geven. Het doel van de behandeling is de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Uiteindelijk streven we ernaar dat uw kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.

Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Tijdens de behandeling van zuigelingen geven we voor een groot deel hanterings- en speladviezen aan ouders. Bij oudere kinderen oefenen we. Ouders/verzorgers zijn hier vaak bij aanwezig, zodat spelletjes en oefeningen ook thuis gedaan kunnen worden. Soms willen we dat uw kind thuis oefent, dan geven we huiswerkoefeningen mee. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de hulpvraag en de behandeldoelstelling. De duur van de behandelingperiode is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag.

Contact met derden

Tijdens de behandeling willen we soms overleggen met de school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Dit kan via de ouders verlopen, maar soms is het handiger dat we direct overleg hebben met de leerkracht of verzorger. Meestal hebben we telefonisch contact, soms kiezen we ervoor om bijvoorbeeld de school te bezoeken. Voordat we contact hebben met derden overleggen we altijd eerst met de ouders.